Utvalgte sider fra "Soga om smalen" 

Forord 

av Sheep-Isle

 

En passende overskrift til dette utvalget kunne også være: 

"Den norrøne sauen og ullen dens gjennom 1000 år"

De mange linkene ut til alle avkroker av Sheep-Isle viser tydelig at følgende sider fra ”Soga om smalen” representerer et sentralt kjernestoff:

Følgende sider er utvalgt fra ”Soga”:                          

Side  23                      Innleiing og presentasjon

Side  28 – 30             Om sauen generelt            

Side  44 – 54             Frå vikingtida til svartedauden

Side  64 – 87             Sauen og ulla

Side 104-114            Fjell og utmark, lyng og tang

Side 182-185            Ymse offentlige tiltak

Side 486-491            Utviklinga av småferasane 

Side 501                   Sauehistoriens fasit (2 første avsnitt) 

Side 574                   English Summary  

 

Det er stort set ikke redigert i tekst og layout. En hel del noter er utelatt. De steder hvor de er tatt med, er de blitt føyet til teksten på notestedet. Avsnitt som spesielt omhandler den norrøne sauen er som oftest framhevet. 

Utvalget er forsynt med et register (kapitteloversikt). Dette vil gjøre det mulig å logge seg inn direkte på et enkelt kapittel. 

Siden boka ”Soga om smalen ” kom ut i 1997  har den norrøne sauens plassering blant norske saueraser  endret seg noe. Norsk villsaulag har utviklet seg som en stabil plattform omkring driften med sau som uteganger i kyststrøka. 

Situasjonen omkring norsk spælsau er derimot noe uklar. Mye tyder på at den beveger seg i to forskjellige retninger:

1. Landsrådet for saueavl har sammen med Kvinesdal  spælseminring satset på embryo fra Island for å forbedre spælsauens kjøttfylde.*  Lykkes denne satsning vil store deler av den moderne spælsau få ytterligere et skubb fram mot en ren kjøttsau. 

* Et liknende tiltak ble gjennomført 1971, den gangen ved import av semin.  

2.En annen utvikling ser i disse åra dagens lys. En betydelig gruppe saueholdere har - i samarbeid med Norsk Landsbruks Museum - dannet "landslaget for gammal spæl" med hovedmål å bevare spælsauen slik den så ut i første halvdel av 1900-tallet dvs. med stor gen- og fargevariasjon og med stor vekt lagt på ulla.

Hvis denne vurdering er riktig, vil det allerede i løpet av neste tiår utvikle seg to typer spælsau av ganske forskjellig type, - den ene i produksjonsevne meget lik norsk kvit sau, - den annen mer av gammel norrøn type.

Soga om Smalen er skrevet i anledning av Norsk sau- og geitalslags 50 års jubileum i 1997

Laget valgte Dagfinn Drabløs til å skrive denne jubileumsboka. Det var et naturlig valg, da han hadde vært generalsekretær i Norsk sau- og geitalslag i 11 år. 

Boka er på 580 sider. Dens tyngdepunkt er helt naturlig NSG gennem 50 år. Men et annet tyngdepunkt er den norrøne sauen, den gammelnorske sauen, stuttrovesauen, eller hva den nå kalles; denne sauen har en sentral plass i boka. Den store kulturhistoriske betydning denne sauen har hatt fra vikingtid til nyere tid, beskrives inngående. Særlig er omtalen av den norrøne sauens ull og bruk av denne ull fascinerende lesning. Et absolutt høydepunkt er omtalen av tekstilforsker Amy Lightfoots arbeide med å rekonstruere vikingtidens ullseil.   

Sheep-Isle har i samarbeid med Dagfinn Drabløs valgt ut ca. 55 sider av boka. I dette utvalget er den norrøne sauen i sentrum. Det avsluttende kapittelet ”Sauehistoriens fasit” er viet den norrøne sauen i Norge, og her gir forfatteren en konklusjon som også er en hyllest til de saueholdere som har drevet med denne sauen i over ett årtusen. 

Boka kan kjøpes hos NSG og koster: 225.00 kr + porto og oppkravsgebyr.

 

Sheep-Isle vil gjerne rette en stor takk til Dagfinn Drabløs for hjælp ved utgivelse av disse utvalgte sidene.

Copyright: Dagfinn Drabløs og Norsk sau- og geitalslag.  

Link til museer, institusjoner m. m. som er nevnt i boka.

____________________________________________________________________________________________

 

Utvalde sider frå Soga om smalen

av

Dagfinn Drabløs

 

1.    Innleiing og presentasjon 

2.    Den norrøne sauen i et globalt perspektiv

3.    Frå vikingtid  til svartedauden 

4.    Lovverket og ullsegla

5.    Den norrøne sauen og produksjonsmåtane        

6.    Frå 1600-tallet til ca.1900 

7.    Reiskap og framgangsmåtar

8.    Fjell og utmark, lyng og tang

9     Vår nære fortid - ca. 1900-1947

10.  Utviklingen av småferasene

11.  Direkte etterkommer: Spælsauen

12.  Sauehistoriens fasit

13.  English Summary

14.  Link til museer, stiftelser m. m.

Jubileumsskrift

Norsk sau- og geitalslag

1947 - 1997

 

 Biletmaterialet. Det skriftlege materialet  utgjer tyngda av stoffet i disse utvaldte sidene av soga. Illustrasjonane er eit reint supplement som oftast ber merke av alderen. Mest mogeleg autentiske bilete, som ligg nærast mogeleg opp til den tida og dei arbeidsteknikkane som er skildra, gjev sannaste inntrykket. Ein del av bileta er fotograferte av forfattaren (DD) eller henta frå arkivet til Sau og Geit (S&G) utan nærare kjeldetilvising. Opphavspersonar til teikningar eller foto som er attgjevne etter eldre kjelder er opførte under kvar einskild illustrasjon. 

Språkføring   

Dei største konsentrasjonane av småfeet er på Vestlandet. Det var derfor naturleg å nytte nynorsk i ein stor del av boka. Forfattaren vonar å ha funne ei rimeleg avveging ved at innleiinga og dei to første hovuddelane er på nynorsk, medan del III og IV er på bokmål..