Vår husdyrgenetiske kulturarv

 

Tekst og foto: Liv Lønne Dille (liv@nordgen.org)  

-   Hvis vi ivaretar vår genetiske kulturarv bærekraftig bidrar
vi også til at kommende
generasjoner har noe å bygge videre på.

 

Ja, hvorfor er det så viktig å forvalte våre husdyrgenetiske ressurser på en langsiktig og bærekraftig måte. Fra vårt ståsted er det helt klart mange grunner for det. Vi i Norge har forpliktet oss via internasjonale, nordiske og egne nasjonale avtaler/konvensjoner/strategier, til å ivareta våre genetiske ressurser. Med forvaltning av genetiske ressurser tenker vi både på bevaring og bruk. Det er viktig at våre husdyr ikke blir museumsgjenstander, men at de faktisk er med å bidra til at vi har et synelig artsmangfold rundt oss.

 

Det er mange aktører som jobber med nettopp dette, å sikre oss husdyrgenetiske ressurser i framtida. En aktør på nordisk plan er Nordisk Genbank Husdyr som ble stiftet i 1984 og er en permanent virksomhet under Nordisk Ministerråd. Vi er lokalisert ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Nordisk Genbank Husdyr skal være et informasjons, kommunikasjons- og kunnskapssenter for verdiskaping med utgangspunkt i forvaltning av husdyrgenetiske ressurser i Norden. I tillegg til å være en medspiller overfor avls- og bevaringsorganisasjoner for å skape bærekraftig utvikling og hensiktsmessig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser. 

Nordisk Genbank Husdyr har tre ansatte; direktør, informasjonssjef og prosjektleder. I tillegg har virksomheten et styre bestående av fem personer, en person fra hvert av de nordiske land. I og med at Nordisk Genbank Husdyr er en liten organisasjon, kreves det et veldrevet nettverk rundt organisasjonen for at man skal klare å oppnå de målene man har satt seg. 

Nordisk Genbank Husdyr sin visjon:

Verdiskaping gjennom bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser i Norden. 

Målene   

 • Bidra aktivt til å øke kunnskapsnivået om vigtigheten av bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser   

 • Medvirke til å realisere intensjonene i "Konvensjonen om Biologisk Mangfold" ved gjenomføring av:
       a.  Bærekraftig avlsarbeid i de aktive avlspopulasjonene
       b.  Nasjonale forpliktelser vedrørende forvaltning av nordiske husdyrraser
       c.  Prinsipper for tilgang og felles nytte av husdyrgenetiske ressurser

 • Samarbeide aktivt gjennom de internasjonale organisasjonene, som EAAP, ERFP, EU og FAO, for å sikre oppnåelse av felles mål     

 • Stimulere til samarbeid mellom aktører i de nordiske land innen forvaltning, kunnskapsutvikling, næringsutvikling og politikk

 • Videreutvikle sekretariatet som et informasjons- og kunnskapssenter

Hva skjer her hos oss?

Vi har etablert flere tidskrifter som vi gir ut flere ganger per år, NGH-NYTT, NGH-genviten, Nordiske GENressurser og Mangfold som er et e-post basert nyhetsbrev. I år har vi for første gang laget en kalender med bilder og tekst om noen av de nordiske husdyrrasene. Dersom du er interessert i noe av dette kan det fås gratis ved henvendelse til Nordisk Genbank Husdyr. 

Videre har vi laget et eget Baltisk&Nordisk husdyrraseregister, der vi  har laget korte beskrivelser om de fleste husdyrraser som finnes i disse landene. Registeret er ennå ikke ferdig, vi driver fortsatt å legger inn flere raser. 

Vi har også utviklet en egen informasjonsplan: Nordens husdyr 2003-2005. I den forbindelse er det opprettet en nordisk informasjonsgruppe med representanter fra de nordiske land. Nordisk Genbank Husdyr har satt av noen midler for å støtte opp om informasjonsarbeidet på nasjonalt plan. 

Nordisk Genbank har de siste årene finansiert en rekke prosjekter/utredninger, samt vært med som medfinansier for noen større forskningsprosjekter. Per i dag har vi 9 ”prosjekter gående”. Se vår hjemmeside for mer informasjon.  


Dyreartsgruppe sau og geit; f.v. Susanne R. Kristensen,  Lars Erik Wallin,  Lars Tyssebotn,
Ingrid Dam,  Miika Tapio, Zofia Kurowska,  Olafur Dyrmundsson og Hans Eksrröm.

Dyreartsgrupper
Det er etablert fem dyreartsgrupper; fjørfe, hest, sau-og geit, storfe og svin, med representanter fra ulike deler av forvaltningsarbeidet i de nordiske land.Målet med dyreartsgruppene er å:

 • holde hverandre oppdatert om hva som skjer innen fagfeltet og komme med ideer til endring/forbedring

 • bidra til å koordinere og utveksle aktuell informasjon

 • øke aktiviteten i det enkelte land innen fagfeltet. Det forutsettes
  at arbeidet foregår i tett samarbeid med de nasjonale genressursutvalgene 

 • komme med ideer til hva som kan gjøres innenfor fagfeltet og komme med innspill til genressursutvalgene, Nordisk Genbank Husdyr (NGH) og andre aktuelle instanser innen forskning, forvaltning m.m. 

Hovedtemaet for alle gruppene skal være hvordan sikre bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser i Norden.

Gruppene kan om de ser det nødvendig deles inn i mer spesialiserte grupper etter hvert.

Seminar på Gotland, helgen 1.-2. mai 2004
Hvordan sikre bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser i Norden?

Nordisk Genbank Husdyr ønsker med dette seminaret å trekke sterkere bånd mellom forvalterne og næringsutøverne. Vi håper at flere av dere setter av tid og at vi sammen kan være med å bidra til en bedre forvaltning av husdyrgenetiske ressurser i framtida. Se hjemmesiden vår for program. http://www.nordgen.org/seminarer/seminarer.htm

Sted: Strand Hotell, Visby, Gotland
Pris: SEK per pers./natt (enkl. rom), 1300 SEK per pers./natt (dobbeltrom) og 500 SEK per ikke boende
   
Bindende påmelding: Innen 25. mars 2004 (førstemann til mølla). Betaling vil skje i forkant. Send påmelding til:        liv@nordgen.org

Hva er utfordringene framover?

Det er mange områder å bryne seg på i tiden som kommer. Det første er kanskje å få politikere og myndigheter mer opptatt av temaet husdyrgenetiske ressurser, vise mer forståelse og innsikt. Det andre er at vi i dag har ca 60 husdyrraser i Norden som er truet av utryddelse, noe forvalterne i all hovedsak er klar over. Man har satt i gang ulike tiltak for å rette opp dette, men skal vi sikre disse ressursene langsiktig, må vi ta dem i bruk. Forvaltningsarbeidet er i dag ofte basert på enkeltmenneskers engasjement, men det er viktig at vi alle tar i et tak for å sikre dagens og morgendagens behov. Dette kan få avgjørende betydning for framtidige etiske forpliktelser, vitenskapelige behov, økologisk og økonomisk utvikling. Dette var bare noen eksempler. 

Er noen blitt litt interessert i det vi skriver om her, ta en titt innom vår hjemmeside www.nordgen.org, og ta mer enn gjerne kontakt med oss.

Denne artikelen er utgitt i samarbeid med Sau og Geit

Copyright: Sau & Geit og NGH