Denne artikkelen er lagt ut på Sheep-Isle i samarbeid med Norsk Landbruksmuseum. Den er nettopp utgitt i Bjellekua nr 2-2002, side 5. Det er mye interessant stoff for deg som er interessert i bevaringsarbeid med andre gamle raser i dette nummeret av Bjellekua

Landslaget for gammalnorsk spælsau
– nytt navn på lag og rase

Laget ble dannet høsten 2000, og i en periode har det vært en diskusjon innad i laget om hva som er riktig navn på denne sauen. Dette er nylig avklart: gammalnorsk spælsau (tidligere kalt gammaltypisk spælsau og gammal spælsau) Vi håper at alle miljøene slutter seg til bruken av dette navnet framover.

Det er mye å ta fatt på for laget framover, og de er godt i gang med flere viktige oppgaver:

Kartleggingsarbeid
Laget har fått tilskudd fra Tiltaksfondet på kr. 40.000,- til å kartlegge hva som finnes av gammalnorsk spælsau i Norge. Genressursutvalget har også satt av ressurser til dette arbeidet, og første del av denne kartlegginga ble gjennomført i februar 2002. Med på denne turen var leder i laget Lars Tyssebotn, styremedlem Unn Wilhelmsen og Bine Melby fra Genressursutvalget. I tillegg deltok to av landslagets styremedlemmer, representant for et av Norsk sau- og geitalslags (Nsg) lokale avlsutvalg samt avlskonsulenten i Nsg på noen av besøkene.

Hittil er oppunder 50 besetninger besøkt på Sør- og Vestlandet, samt Østlandet, Østerdalen og deler av Gudbrandsdalen. Kartleggingsarbeidet fortsetter i høst, og planen er å besøke besetninger i Nord-Gudbrandsdalen, Møre og Romsdal og sannsynligvis Trøndelag.

Vi presiserer at formålet ikke er å reise rundt som en «ekthetskommisjon», (som et lystig hode uttrykte det!!) men å dokumentere hva som

 Søye hos Olaug Høydal i Stavang Sogn og Fjordane
 Foto: NLM

finnes av dyremateriale (foto, video, samtale med besetningseierne), finne ut av opphav til de  enkelte besetningene, finne «nye» besetninger, få oversikt over utveksling av avlsdyr, etablere kontaktnett, informere om laget, registreringsmuligheter m.m. Dette bør gi et godt utgangspunkt for framtidig arbeid for rasen; både registrering og forvaltning og videre medlemsarbeid.
En nærmere presentasjon av resultatene fra kartleggingsarbeidet kommer i et seinere nummer av Bjellekua.

Andre saker
Laget jobber med flere aktuelle saker, blant annet rasestandard og omsetning av ull og skinn.
Det vil i høst bli samlet inn ullprøver fra værlam som skal brukes i avl i flest mulig besetninger for å få vite mer om ullkvaliteten i populasjonen. Forespørsel om å sende inn ullprøve for analyse vil i utgangspunktet bli sendt ut til alle medlemmene i laget, samt andre aktuelle besetninger som har kommet til i det siste gjennom kartleggingsaksjonen.

Ta gjerne kontakt med Landslaget for gammalnorsk spælsau  v/ Lars Tyssebotn tlf. 56 55 81 92 eller Bine Melby hos NLM på tlf. 64 94 99 97.

Søyer hos Stig Økern på Gran i Hadeland
 Foto: NLM

Retur