Copyright: Norsk Landbruksmuseum

BJELLEKUA
Meldingsblad fra Genressursutvalget – Nr. 1/2 - 2000 10. årgang

BJELLEKUA er et informasjonsorgan fra husdyrkonsulentene i Norsk Landbruksmuseum (NLM), som også er sekretærer for Genressursutvalget, til alle eiere av gamle husdyrraser. Bjellekua sendes gratis ut til alle NLM har registrert som eiere og andre interesserte som ber om å få Bjellekua tilsendt. Bjellekua skal komme ut minst 2 nummer i året. Det er anledning til å komme med artikler/leserbrev eller sette inn gratis annonser for kjøp/salg av gammelrasedyr for registrerte eiere.

 

Har du spørsmål kontakt redaksjonen: Bine Melby eller Sandrup Nordvoll

Adresse:
Norsk Landbruksmuseum
Postboks 5104, 1432 Ås
Tlf: 6494 9997
Fax: 6494 9996
e-post: norsk
.landbruksmuseum@nlm.nlh.no

Fra Bjellekua nr. 1 og 2 bringes artikkel:

GAMMELTYPISK SPÆLSAU


Det ble etterlyst dyr av eldre typer av spælsau i Bjellekua nr. 1/99. Det ble også søkt etter eldre spælsau i Sau og Geit nr. 3/99. Dette har resultert i tips om ca. 30 besetninger, hvorav 14 var aktuelle for nærmere vurderinger. NLM har i løpet av våren 2000 besøkt en del av disse. På bakgrunn av de nye besetningene som er kartlagt er det nødvendig med en revidering av Genressursutvalgets arbeid med gammeltypisk spælsau.

Det er foreløpig vurdert ca. 150 dyr fordelt på 6 besetninger i Sør-Trøndelag av den typen som var vanlig for 40-60 år siden og som ikke ser ut til å være påvirket av islandsk sau som ble importert rundt 1960. Typen samsvarer godt med eksteriørbeskrivelser av eldre spælsau.
Foreløpig har vi valgt å bruke betegnelsen "60-talls type" på disse dyra og de karakteriseres slik, i samsvar med eldre definisjoner av spælsau: En relativt kortbeint, kompakt sau med god muskelfylde på kropp og lår. Dyra har en kort spæl uten ullhår som er bred i rota og smalnende til en spiss (trekantform). Ulla kan greit skilles i bottnull og dekkull, og dekkulla er lang og glansfull med lite marghår. Dyra har en krone av ull på hodet og små ører som er forholdsvis høyt ansatt. Det er stor variasjon i farger og behorning.
Det må med rimelig sikkerhet kunne dokumenteres at dyrematerialet er upåvirket eller svært lite påvirket av moderne avlsarbeid om import av islandsk dyrematerialet fra 1960 og seinere. Det bør heller ikke være krysset inn gammelnorsk sau.

Målet med gammeltypisk spælsau er å:

Bevare både en genetisk og fenotypisk eldre spælsautype.
Bevare fargevariasjon og behorningsegenskaber.
Bevare og utvikle en spælsautype med ullkvalitet som er etterspurt til husflid.
Bevare og utvikle en lettere spælsautype med god slakte- og kjøttkvalitet.

Genressursutvalget har vedtatt å arbeide videre med denne sauetypen på følgende måte:

Litteraturstudie for å dokumentere spælsauens eldre historie, eksteriør, fargevariasjon m.m.
Fullføre kartlegging og registrering av aktuelle besetninger.
Arrangere treff for eiere av gammeltypisk spælsau, etablere kontaktnett for disse.
Bestemme værer til sæduttak høsten 2000.
Starte opp og etablere registrering av denne typen som egen gruppe i Sauekontrollen i samsvar med de andre gruppene som nå skal opprettes.
Definere avlsmål og avlstiltak for gammeltypisk spælsau når kartleggingsarbeidet er fullført.

Nye rasekoder for eldre sauetyper i sauekontrollen

Det er svært viktig å få til en systematisk dataregistrering av de mest fåtallige sauepopulasjonene og å kunne bruke dette som et redskap til å ha oversikt over og forvalte dyra videre tilsvarende som det gjøres for storfe.
Både praktisk og kapasitetsmessig er det et mål for Genressursutvalget at dette gjøres gjennom de allerede eksisterende registreringssystemer for sau. På denne bakgrunn har GU hatt møte med Sauekontrollen for å få til et samarbeid.


Det bli opprettet fem nye rasekoder i Sauekontrollen:

Gammelnorsk sau
Gammeltypisk spælsau
Grå trøndersau
Fuglestadsau
Blæsesau


Følgende data vil bli obligatorisk å registrere:

dyrets identitet og avstamning
lamminger
høstvekter på lammene

Sauekontrollen har i dag ikke mulighet for å beregne innavl. På kort sikt er dette aktuelt å gjøre via eksterne innavlsprogram på Institutt for Husdyrfag ved NLH:
En av konsulentene ved NLM vil opprettes som en rådgiver i Sauekontrollen, slik at eiere av de små populasjonene kan få tilbud om hjelp til registrering hos NLM, spesielt i oppstartingsfasen. På sikt er målet at registrering og oppfølgning gjøres gjennom de lokale rådgiverne i Sauekontrollen.
Det er et mål å begynne registreringen av dyr fra de aktuelle sauegruppene fra og med høstens paringer.
Aktuelle saueeiere som er registrert hos NLM vil få nærmere informasjon om dette.
Ta gjerne kontakt dersom du kjenner til aktuelle dyr/besetninger som NLM hittil ikke har vært i kontakt med.


Semin på sau – oppfølgning av prosjekt sommer/høst 2000

Det ble i 1999 startet opp et prosjekt for å sikre sæd fra grå trøndersau og gammeltypisk spælsau og vi følger opp med inntak av flere værer i år. Målet er å få sæd av i alt 10 værer av hver rase. Målet med prosjektet er både å sikre sæd for langtidslagring og å lette tilgangen på avlsmaterialet for de få som har dyr av disse rasene. Restriksjoner på flytting av dyr gjør det ekstra vanskelig å få tak i avlsdyr for disse fåtallige gruppene.
Det er til nå tatt inn 4 grå trønderværer hvorav 4 ga sæd til lagring.
Prosjektet videreføres i høst med inntak av nye værer. NLM vil i utgangspunktet konsentrere seg om å få inn aktuelle væreemner fra de besetningene vi har kontakt med.
Norsk Sau og Geitalslag forvalter sæd fra disse to rasene i samarbeid med NLM. Nsg har sendt ut henvendelse til alle sine medlemmer om inseminering av søyer i høst, der alle som er interessert må søke snarest. Søknad om bruk av sæd fra grå trøndersau og gammeltypisk spælsau sendes direkte til NLM. Sæden fra disse rasene vil foreløpig bli prioritert til besetninger som NLM har vært i kontakt med og registrert henholdsvis grå trøndersau og gammeltypisk spæl.

Retur