Skrapesjuke-links (Scrapie)    

Sheep-Isle får en del e-post om skrapesjuke, og særlig om skrapesjuke i forhold til spælsau. Da vi ikke har noen spesiell kunnskap om denne - også veterinært sett - vanskelige sjukdom, har vi ikke mulighet for å gi fullgode svar.

Med bakgrunn i interessen for skrapesjuke (scrapie) vil vi derimot etablere et link-system spesielt for denne sykdommen; til Norge og Storbritannia - to land som har vært sterkt rammet av skrapesjuke.  

De to landene har håndtert skrapesjuke helt ulikt.

Det norske overvåkingsprogrammet for skrapesjuke er særdeles omfattende, og har som endelig mål å utrydde smittestoffet gjennom avlivning og destruksjon av småfebesetninger der skrapesjuke er påvist, samt andre tiltak for at få bort smittestoffet. Dyr som er solgt ut av en besetning med påvist skrapesjuke kan dessuten bli avlivet, inklusive deres avkom (kontaktbesetninger).

Det britiske programmet har ikke samme ambisjonsnivå, og er et forsøk på ved genotyping  å avle frem en bedre resistens, med den risiko som dette kan medføre.

Det er Sheep-Isle’s vurdering at det britiske programmet er et tilbud til sauehaldere som ønsker en vurdering av nivået av resistens for skrapesjuke hos sauene sine, i motsetning til det norske programmet, som ovenfor nevnt har som mål å komme denne farlige sykdom helt til livs.

Sheep-Isle er som kjent et forum for nordisk korthalesau. Inntil videre tyder mye på at disse rasene ikke er vesentlig ulike andre saueraser hva angår skrapesjuke.

Det skulle imidlertid være svært interessant å se nærmere på den nordiske korthalesau’s resistens overfor skrapesjuke ved en omfattende genotyping av rasene, og da især raser som gammel norsk sau (villsau), North Ronaldsay og Soya-Sheep.

 

Links    

                     

Norge

Statens Dyrehelsetilsyn

Forside  

Fakta om skrapesjuke

Institutt for småfeforskning

Avsnitt 5: forskning 

Martha J. Ulvund, 
Scrapie i Norge 1996

Statens Dyrehelsetilsyn,
skrapesjukefakta, juni 2003
 

 

Sverige

Statens Veterinærmedicinska Anstalt.  
Meget bra INFO. 
(Skal downloades)

Scrapie hos får 
                     

Jordbruksverket.  

Scrapie  

Svenska baggars arvsanlag

SVA

Genotypning av får

 

England/Scotland/USA

Scottish Agricultural College.  

Scrapie Prevention and Control 

Scrapie Genotyping

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Scrapie

The Genetics of Scrapie - Part 1 - Part 2

National Scrapie Plan

The Scottish Agricultural College


Småfesidene.  

Forside

Prionsykdommer

 

Norsk Veterinær Tidskrift nr.5/2000 er utgitt som et temanummer for Prionsjukdommer.

S-I har lest samtlige artikler og kan varmt anbefale alle saueeiere å anskaffe disse. Selv om en del stoff kan være tungt tilgjengelig gir temanummeret dels en bred, men også en særdeles dyp innføring i skrapesyke.
Artikkelen "Genetiske forhold ved scrapie hos sau", kommer inn på forskjellige rasers mottakelighet for skrapesyke. Denne er særlig interessant, da den omtaler gammal norsk sau, gammaltypisk spælsau og moderne spælsau, og trekker paralleller til Island m.m.

Temanummeret kan bestilles på tlf. 00 47 22 59 16 54

(Norsk Veterinær Tidskrift), 90 sider, pris kr. 200,-.

  Retur