Stiftingsmøte

 

Gamal Norsk Spælsau

Norlandia airport hotel, Gardermoen, 11.11.00.

 

Møtet starta kl. 10.40.

 

Til stede:

Aina Jakobsen, Unn Vilhelmsen, Ottar Endresen, Jostein Stige, Karl Erik Nylend, Richart Haugen, Odd Erland Kvannefoss, Runar Foss Larsen, Jan Holt, Anna Rust, Øystein Emanuelsen, Kjeld Malthe-Bruun, Brit Johnsen, Stein Pedersen, Ingart Blikra, Lars Tyssebotn, Erik Rosenholm, Ove Christofer Vangensten, Sandrup Nordvoll, NLM, Bine Mellbye, NLM 

Møteleder: Ingart Blikra

 Saker: 

1. Presentasjon. 

2. Lars Tyssebotn orienterte om møtet. 

3. Ottar Endresen, kort innlegg

Orienterte om sin besetning "Hellelandsmuflon". Info på www.sheep-isle.dk

4. Bine Mellbye fra Norsk Landbruksmuseum, husdyrkonsulent (Genressursutvalget).

Ga honnør til eiere som har tatt vare på eldre raser. Viktig å bevare genmangfoldet. Behov for kontaktnett for gammel spælsau.

Orienterte om GU.

Få individer, må derfor tenke annerledes mht  seleksjon for ulike egenskaper i forhold til hva en kan gjøre med raser som har større utvalg.

 

Motiver for genbevaring:

·      Sikre genetisk materiale for å dekke framtidige biologiske eller økonomiske behov.

·      Sikre grunnlagsmateriale for vitenskapelige formål.

·      Bevaring som en del av kulturarven.

Tiltak:

·      Registrering.

·      Informasjon.

·      Kontaktnett.

·      Sikre semin til kortsiktig bruk og til langtidslagring.

·      Bevaringsbesetninger/genbanker.

·      Kontakt /oppfølging mot lag/organisasjoner.

·      Innhente kunnskap om gamle husdyrraser + samarbeid med forskningsmiljøene.

 

Trua rase, definisjon:

·      Under 100 avlshunndyr/5 hanndyr,

·      Kritisk 100 - 1000 hunndyr/20 hanndyr.

·      Gammeltypisk spælsau karakteriseres som truet.

 

Sau/småfe:

·      GU har priotert eldretypisk spæl høyt. Har begynt å registrere besetninger, bl.a. i Trøndelag.

·      Tar inn semin. Har fått midler.

 

Defenisjon av sauetyper:

a) Gammelnorsk sau (villsau), b) Spælsau (moderne spæl), c) Gammeltypisk spælsau og d) Grå trøndersau.

Bevaring av Gammeltypisk spælsau bør vektlegge

·      genetisk eldre spælsautype

·      fenotypisk eldre spælsautype

·      farge/horn

·      ull/ullkvalitet

·      lettere spælsautype med god slakte/kjøttkvalitet.

 

Registrering

·      Viktig for oversikt og felles avlsarbeid.

·      Sauekontrollen - nye rasekoder, bl. a. gammeltypisk spælsau.

·      Kartlegging og defenisjon av dyr/besetninger viktig i startfasen.

 

Genanalyse

·      Det er tatt en del blodprøver for å prøve å kartlegge genmaterialet. Kan bidra til å bekrefte/avkrefte slektsskap mellom de ulike typene.

·      Prionproteiner er interessante her. Det er forskjeller, men hvilke, vet vi ikke helt ennå.

 

Semin/smitte

·      Oppstart seminprosjekt GU og Nsg med midler over tiltaksfondet .

·      Mål: 10 værer som representerer bredden i dyrematerialet.

·      Begrensning av smitte viktig framover.

·      Utbrudd av skrapesjuke i dette miljøet vil kunne få fatale konsekvenser for typen.

·      Fortsatt arbeid for å ta inn aktuelle værer til semin vil være et viktig arbeid framover.

 

5. Valg.

Enstemmig vedtatt:

Det velges et interimstyre som skal fungere i ett år. Styret utpeker selv stedfortreder for leder.

 

Leder: Lars Tyssebotn

Sekretær: Ottar Endresen

Medlem: Jostein Stige

Medlem: Unn Wilhelmsen

Medlem: Øystein Emanuelsen

Medlem: Ingart Blikra

 

Kasserer: Aksel Horn (ikke styremedlem)

 

Mandat for interimstyret:

·      Lage forslag til lover for laget.

·      Registrere avlsdyr for sesongen 2001.

·      Kriterier for medlemsskap + registrering av medlemmer.

·      Kople oss til faglag som medlem?

·      Drøfte et egnet registreringssystem.

·      Avlsmål.

·      Navn.

·      Utkast til rasestandard.

 

Valgnemnd:

Aina Jakobsen

Jan Holt

Brit Johnsen

 

6.  Medlemspenger

Kontingent for medlemmene for år 2001 settes til 100 kr. Referat fra Stiftingsmøtet med tilbud om medlemskap i laget sendes sammen med giroblankett til alle som står oppført på navneslista.

 

7.  Jostein Stige, innlegg

Genetikk mhp sau. Særlig farge og horn.

Hva er rase? Undergruppe av art? Fargevarianter av rase?

Konklusjon: Det som brukerne velger å kalle en rase, er en rase.

 

8.  Øystein Emanuelsen, innlegg

Litt om sin besetning. Individer fra ca. 30 besetninger i flere fylker i 72/76.

Ikke personlig synsing ved valg av livdyr. Ville ta vare på en dødende rase. Interesse for vev/tekstil. Nøye i utvalg av ullkvalitet. Unngår favorisering av visse fargetyper. Bruker mange værer. Har ikke kjøpt hanndyr siden. (!) Fører systematisk avlsliste for å unngå innavl.

Blanding av f.eks. villsau med gml.norsk rase må ha begrunnelse, mer positiv enn negativ. Fraråder det.

 

9.  Mandat for interimstyret; drøfting av de enkelte punkt (merknader i kursiv)

·      Lage forslag til lover for laget. Ingen merknader

·      Registrere avlsdyr for sesongen 2001. Drøftet ulike måter å gjøre det på.

·      Kriterier for medlemsskap + registrering av medlemmer. Medlemspenger + aktuelle dyr viktig.

·      Kople oss til faglag som medlem?

·      Drøfte et egnet registreringssystem. Stambok: Åpen/lukket. Sauekontrollen brukbar? Bør i tilfelle modifiseres for ”vår” rase.

·      Avlsmål  settes opp med grunnlag i forslag fra Ottar utlevert på møtet.Visse avklarende justeringer.

·      Navn. Avklare med Villsaulaget i forhold til navnet Gammelnorsk sau. Gamal norsk spælsau og Gamal norsk sau er foreslått. Gammeltypisk spælsau klinger ikke helt godt.

·      Utkast til rasestandard settes opp med grunnlag i forslag fra Ottar utlevert på møtet.Visse avklarende justeringer, blant annet: Farger/avtegn ønskes ivaretatt/tillates. Variasjonsbredde mht farge mv. søkes opprettholdt innen populasjonen (ikke nødvendigvis i den enkelte besetning).

Referent: 

Ottar Endresen 

Bevitnes: 

Bine Mellby                                                                                                               Sandrup Nordvoll

  

Retur