Pressemelding

Gammal  Spæl

Av Ottar Endresen

 

Interimstyret har nå vedtatt at navnet på rasen skal være gammal spæl. Laget heter Landslaget for gammal pæl. 

Gammal spæl har fått denne foreløpige rasestandard:  

·        Hos rasen gammal spæl kan både værer og søyer være kollete eller ha horn. De skal ellers ha kort hale (spæl) uten ullhår, de skal kronelokk og tydelig pannelugg, små ører og livlige øyne.

·        Alle varianter i dyrenes grunnfarge (svart, grått, blått, brunt, lys brunt, kvitt, kvite avtegn i hode og på kroppen) ønskes ivaretatt i populasjonen.

·        Sjeldne, gamle fargemønster, som grelet (badgerface), muflonfarge (viltfarge), engelsk blå mv. bør bevares.

·        Rasen har i utgangspunktet et variert genmateriale, også mht eksteriør. Høgfota og lågfota, korte, kompakte og lange, noe smalere individer godtas.

·        Pelsen skal i kvalitet og mengde holde standard for minst 7 poeng i offisielle kåringsregler. Det må være tydelig forskjell mellom ullhår (tel) og dekkhår (tog). Lengde minst 17 cm over krysset.

·        Rasen gammal spæl skal ha minimalt innslag av gammelnorsk sau (uteganger) og islandsk-/færøysk/shetlandsk spæl. Den skal ikke være innblandet med gotlandsk pelsfår eller norsk pelssau; heller ikke tyngre raser. En bør også unngå innblanding av moderne kvit spælsau, fordi denne har mistet en del av de typiske rasekjennetegn.

 

Gammal spæl skal registreres i Norsk Sau og Geitalslag. En regner med å få egen rasekode i Sauekontrollen. En vil også gå i gang med å registrere avslværer både med og uten horn, og med ulike farger og mønster, og det er planer om å ta inn minst 10 værer til semin for sesongen 2001. Vi tar sikte på å lage stambok med bilder av flest mulig av værene som er i bruk.

Det er to viktige mål med å satse på semin. For det første kan en få inn nytt blod i besetninger som ikke får kjøpe livdyr av hensyn til skrapie-restriksjonene. Dernest vil en være sikrere mot eventuell smitte når en bruker semin.

En del medlemmer har bare gammal spæl i sin besetning. Ved uttak av avlsværer vil en fortrinnsvis hente dyr fra besetninger som antas å være lite innblandet med andre raser. Det er også flere medlemmer i Landslaget for gammal spæl som har andre raser i tillegg. Dette er selvsagt i orden, bare en holder streng kontroll med at avlsdyr for salg har fedre som er registrert, og at mordyra ikke bærer preg av å være kryssningsdyr.

Har en dyr en ikke er sikker på er reine, men likevel ønsker å satse på denne rasen, kan en selvsagt over noen år krysse over til gammal spæl ved å bare bruke registrerte værer. Ellers er det bare å ta kontakt med laget og be om råd.

Kryssning av ulike spælraser kan en selvsagt drive med for slakt eller for andre formål.

Er du interessert i å bli medlem, kontakt formann en  i Landslaget, Lars Tyssebotn, på telefon 56 55 81 92.

 

Retur