Landslaget for gammal spæl


 
ÅRSMELDING 2001

Kjære medlem! 

       Vi har nå registrert over 80 betalende medlemmer, og det synes vi er flott!    
       Av saker som interimstyret fikk mandat til å jobbe med, er status som følger:

 • Lage lover for laget. Dette har vi ikke kommet i gang med ennå. (må gjøres før årsmøtet?)

 • Registrere avlsdyr for sesongen 2001. Vi har sendt ut registreringsskjema for værer som er aktuelle for semin. Det har kommet inn bare noen få slike, men vi tror det skal komme 4 - 5 nye værer, med og uten horn, også brune og muflonfarga. Andre værer som ble brukt høsten 2000 er ikke innmeldt. Det ville vært ønskelig å få gitt ut en værekatalog, enten i stiftet utgave eller på internett på sikt (sheep-isle.dk er vår internettside foreløpig).

 • Kriterier for medlemsskap + registrering av medlemmer. Vi regner som medlemmer de som har betalt medlemspenger siste år. Laget er åpent for alle som er interessert i å bevare denne eldre norske spælsaurasen. 

 • De som i tillegg har dyr som samsvarer med foreløpig rasestandard, kan få sine værer registrert med nummer i laget. Det forutsettes da at medlemmene sender inn tilstrekkelige opplysninger.

 • Kople oss til faglag som medlem? Laget har søkt om medlemskap i Norsk Sau og Geitalslag. 

 • Egnet registreringssystem. Det er søkt Sauekontrollen om å få egen rasekode. Dette ser ut til å gå i orden. Men det blir muligens ikke før til våren vi får egen kode. Dette betyr ikke at medlemmene i LGS behøver å være medlem i Sauekontrollen. Men det vil være en hjelp for registreringen av våre dyr å kunne bruke et regisreringssystem som allerede er oppegående. 

 • Avlsmål/rasestandard er utarbeidet ifølge medlemsinfo mars 2001.

 • Navn. Interimstyret har bestemt at navnet skal være gammal spæl. Vi syntes det var viktig å profilere oss med et navn som ikke kunne forveksles så lett med andre spælsauvarianter i Norge. Navnet er kort og kan brukes både på nynorsk og bokmål. Men det er muligens ikke helt "salgbart". Med tanke på sauekjøttprofilering er det kanskje ikke så heldig å markedsføre gammal spæl. Det har også kommet ønske om å føye til -sau for at utenforstående skal forstå at det er gamle sauer det dreier seg om, og ikke gamle spæler (haler). Men dette må muligens drøftes videre. Dessuten er det enkelte som ønsker å overta navnet gammal norsk sau fra Villsaulaget. Vel, vi får se.

 • Logo. Har noen et forslag til en god logo for laget vårt? 

 • Andre saker medlemmene ønsker at vi skal ta opp på årsmøtet kan sendes styret.
  Landslaget for gammal spæl har gjort fremstøt overfor Landbruksdepartementet om tilskuddsordningen for norsk ull, med tanke på å få opp tilskuddet for farga ull. Dessuten har laget bedt forhandlingspartene vurdere tilskudd for ulne skinn, med forslag på 70 kr pr. skinn. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gjennom jordbruksforhandlingene vunnet fram med 60 kr skinnet. 
  Interimsstyret har hatt to styremøter, hvorav ett telefonmøte. Dessuten har formann og sekretær hatt et arbeidsmøte sammen med Ingart. Vi føler på at den geografiske spredningen mellom styremedlemmene er en stor hemsko i forhold til et effektivt arbeid i en travel hverdag.
  Vi vil ellers nevne at vi har fått bilder fra stiftingsmøtet av Sandrup Nordvoll. Disse følger nå protokollpermen for laget. 
  Det blir avholdt årsmøte på Highland hotel på Geilo den 26. - 28. oktober. Se vedlagte program.
  Vi håper at mange av dere har anledning til å komme til årsmøtet! 

 

Helleland, 30.08.01

Ottar Endresen 
sekr.